STT Số ký hiệu Ngày
ban hành
Trích yếu
1 1571/QĐ-UBND 09/08/2023 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hồng Ngự năm 2022
2 1127/BC-PTCKH 13/07/2023 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2023
3 1117/BC-TCKH 12/07/2023 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 06 tháng đầu năm 2023
4 515/BC-TCKH 13/04/2023 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2023
5 44/QĐ-UBND 13/01/2023 Công bố công khai phân bổ dự toán kinh phí mua sắm, sữa chữa tài sản và nâng cấp máy vi tính năm 2023
6 58/BC-PTCKH 13/01/2023 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2022
7 37/QĐ-UBND 10/01/2023 Công bố công khai kế hoạch vốn XDCB và dự toán ngân sách thành phố Hồng Ngự năm 2023
8 3552/TTr-UBND 30/11/2022 Tờ trình về thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố quản lý và phân bổ
9 3508/TTr-UBND 25/11/2022 Tờ trình về phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồng Ngự năm 2023
10 1692/BC-TCKH 13/10/2022 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2022
11 1661/BC-TCKH 10/10/2022 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý III năm 2022
12 1061/QĐ-UBND 22/08/2022 Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Hồng Ngự năm 2021
13 1063/BC-TCKH 14/07/2022 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 06 tháng đầu năm 2022
14 1064/BC-TCKH 14/07/2022 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý II năm 2022
15 531/BC-TCKH 15/04/2022 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2022
16 189/QĐ-UBND 23/02/2022 Công bố công khai phân bổ dự toán kinh phí mua sắm tài sản và nâng cấp máy tính năm 2022
17 160/QĐ-UBND 16/02/2022 Công bố công khai tình hình đầu tư xây dựng mua sắm, giao, thuê tài sản công và nâng cấp máy vi tính năm 2021
18 62/QĐ-UBND 14/01/2022 Công bố công khai kế hoạch vốn XDCB và dự toán ngân sách thành phố Hồng Ngự năm 2022
19 47/BC-TCKH 13/01/2022 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý IV năm 2021
20 3412/TTr-UBND 15/11/2021 Tờ trình về phân bổ dự toán một số nội dung, lĩnh vực chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồng Ngự từ năm 2022
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362