Nội dung:

* UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ

Họ và tên: Phạm Tấn Đạt

Chức vụ: Chủ tịch

Số điện thoại: 0919.997.379

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362