null Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực UB TW MTTQ Việt Nam

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực UB TW MTTQ Việt Nam

Chiều ngày 26/4/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hồng Ngự (Ban chỉ đạo 138 Thành phố) tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2013 - 2023). Hội nghị do ông Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồng Ngự và ông Văn Vũ Quốc Khương, Trưởng Công an Thành phố đồng chủ trì.

Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo 138 thành phố Hồng ngự đã tham mưu cho Thành ủy  – UBND Thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp cùng thực hiện nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao hiệu quả phong trào... Qua đó, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chuyển biến tích cực, UB MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp lực lượng Công an thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn ổn định chính trị, phát triển kinh tế. Nhiều mô hình điển hình tiên tiến đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào  toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải và an ninh, trật tự” như: Mô hình “Gắn, treo biến số điện thoại Công an xã, phường”; mô hình “Tổ cảm hóa giáo dục đối tượng”; mô hình “Tiếng loa an ninh”; mô hình “Camera an ninh”; mô hình “Câu lạc bộ hoàng lương”…từng bước đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Danh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam thành phố Hồng Ngự biểu dương những kết quả mà Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các Đoàn thể chính trị - xã hội và Công an Thành phố đã nỗ lực thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp số: 09/CTr-BCA-MTTW giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Công văn số 729-CV/TU ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới; Công an - MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các xã, phường tăng cường chỉ đạo đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác với các loại tội phạm; đồng thời tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật,... góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn; Củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về đảm bảo ANTT ở cơ sở, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Dịp này, UBND thành phố Hồng Ngự tặng giấy khen cho 14 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, trong thực hiện chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

                                                                              Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362