null Khai giảng lớp bổ sung kiến thức hoàn chỉnh sơ cấp lý luận chính trị

Chi tiết bài viết Tin tức

Khai giảng lớp bổ sung kiến thức hoàn chỉnh sơ cấp lý luận chính trị

Ngày 07/8/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Hồng Ngự phối hợp với Ban Tổ chức Thị ủy; Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức khai giảng lớp bổ sung kiến thức hoàn chỉnh sơ cấp lý luận chính trị năm 2020. Gần 50 học viên là cán bộ, công chức, viên chức Thị xã và các xã, phường, có bằng Cao đẳng, Đại học tham gia lớp học.

Trong thời gian 6 ngày rưởi, các học viên được học tập các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ chí minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; Hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành chính quyền.

Qua lớp học, nhằm giúp cho các học viên vận dụng những kiến thức vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Sau khi hoàn thành chương trình, các học viên được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị, tạo cơ sở, tiền đề, điều kiện, để tiếp tục theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn theo quy định.

Hoàng Phương

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
...