null Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020

Nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, thiếu sót công tác Cải cách hành chính và công vụ, công chức. Từ ngày 28/4 đến 07/5/2020, UBND thị xã Hồng Ngự thành lập đoàn đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các xã, phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn những tháng đầu năm 2020.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung, kết quả khắc phục những hạn chế trong thực hiện công tác Cải cách hành chính và việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020, trong đó tập trung các nội dung như: công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Hệ thống cập nhật các quy định mới của pháp luật về thủ tục hành chính; Công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; Ứng dụng công nghệ thong tin trong cải cách hành chính; Việc thực hiện cơ chế một cử, kỷ luật, kỷ cương trong việc giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; Công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Việc thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị, địa phương được kiểm tra đều khắc phục tốt những hạn chế, thiếu sót của Đoàn kiểm tra Tỉnh và Thị xã chỉ ra trước đó. Qua đây, Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu lãnh đạo cần tiếp tục quán triệt, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ Cải cách hành chính, trọng tâm là công tác giải quyết thủ tục hành chính, không để hồ sơ trễ hẹn gây phiền hà cho nhân dân, đồng thời tăng cường thực hiện dịch vụ trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ công ích tại bưu điện, từng bước đẩy mạnh hiệu lực, hiệu quả trong cải cách hành chính tại địa phương, đơn vị.

Đoàn vẫn đang tiếp tục kiểm tra các đơn vị còn lại theo kế hoạch.

Huỳnh Phong

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362