null Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 tại phường An Bình A

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 tại phường An Bình A

Nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, kịp thời phát hiện, khắc phục hạn chế, thiếu sót công tác Cải cách hành chính và công vụ, công chức. Ngày 09/5/2023, Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính của thành phố Hồng Ngự do ông Khưu Tấn Lực, Phó Trưởng phòng Nội vụ Thành phố làm Tổ Trưởng đến kiểm tra công tác cải cách hành chính tại phường An Bình A.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra các nội dung, kết quả khắc phục những hạn chế trong thực hiện công tác Cải cách hành chính lần trước và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại địa phương năm 2023; công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách công vụ; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức; việc phát động thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Qua kiểm tra cho thấy, địa phương đã quan tâm đến công tác cải cách hành chính, thể hiện bằng việc ban hành tương đối đầy đủ và đúng thời gian các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện các nội dung cải cách hành chính; niêm yết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết tại vị trí phù hợp, thuận tiện cho người dân, tổ chức tra cứu, tìm hiểu; quan tâm xây dựng quy chế làm việc; niêm yết công khai số liệu dự toán ngân sách, công khai quyết toán ngân sách đúng quy định; việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản thực hiện đúng quy trình; các hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết và trả kết quả cơ bản đúng thời hạn; việc ứng dụng Hệ thống Một cửa điện tử được triển khai thực hiện trong tiếp nhận và xử lý theo dõi; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ của cán bộ, công chức đã được quán triệt và thực hiện kiểm tra giám sát thường xuyên.

Thay mặt Tổ kiểm tra, ông Khưu Tấn Lực, Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Hồng Ngự đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà tổ kiểm tra đã chỉ ra; cần chú trọng công tác xây dựng, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách hành chính, trọng tâm là công tác giải quyết thủ tục hành chính, không để hồ sơ trễ hẹn gây phiền hà cho nhân dân, đồng thời tăng cường thực hiện dịch vụ trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ công ích tại bưu điện, từng bước đẩy mạnh hiệu lực, hiệu quả trong cải cách hành chính tại địa phương.

                                                                                      Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362