null Thành phố Hồng Ngự đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Hồng Ngự đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2021

Nhằm tiếp tục xây dựng chính quyền, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức; thực hiện việc trao đổi, đối thoại với tổ chức, công dân trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng các hình thức thích hợp. UBND thành phố Hồng Ngự vừa có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự.

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, xã, phường tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương và trong nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp như: Tờ rơi, panô, áp phích, hội thi, hôi nghị, cuộc họp, trên màn hình LED, Trang thông tin điện tử Thành phố,…; duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục cải cách hành chính trên sóng phát thanh; cập nhật và đăng tải các tin, bài viết, thông tin hoạt động cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử Thành phố và các phương tiện thông tin đại chúng khác; tổ chức chương trình đối thoại với nhân dân trên sóng phát thanh về công tác cải cách hành chính. Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng quy trình, nâng cao tính dự đoán, dự báo của văn bản quy phạm pháp luật. Thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật. Đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích kết hợp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố và xã, phường.

Triển khai thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng vị trí việc làm theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý để làm cơ sở xác định biên chế, tuyển dụng và quy hoạch đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, chọn người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực vào bộ máy nhà nước. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng gắn với yêu cầu vị trí việc làm, bảo đảm phù hợp, thiết thực. Tiếp tục thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính ở tất cả cơ quan hành chính và Ủy ban nhân dân các xã, phường. Thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường. Trang Thông tin điện tử Thành phố cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện thủ tục hành chính mức 3, mức 4 cũng như việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua đường bưu chính công ích. Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu, đưa kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính vào nội dung kỳ họp của Ủy ban nhân dân Thành phố để đánh giá và chỉ đạo thực hiện. Triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 2021 - 2025 của Tỉnh trên địa bàn Thành phố.

         Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362