null Thành phố Hồng Ngự: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Hồng Ngự: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2021

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự đã tập trung đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương; các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính được triển khai thực hiện một cách kịp thời, đầy đủ; chất lượng, hiệu quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố vẫn còn một số hạn chế nhất định. Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, xã, phường chưa thật sự quan tâm đúng mức công tác cải cách hành chính, có nơi còn thiếu quyết tâm, chưa sâu sát trong các khâu triển khai, kiểm tra chấn chỉnh, còn trông chờ vào chỉ đạo. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức ở một số cơ quan, đơn vị, xã, phường chưa đồng đều, chậm thay đổi cách nghĩ, cách làm, nhất là việc rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích và các mô hình hay, cách làm mới của Tỉnh, Thành phố.

Để từng bước củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; cải thiện chỉ số Chỉ số cải cách hành chính. Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, xã, phường tăng cường nội dung Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố, về cải cách hành chính thành phố Hồng Ngự năm 2021. Thường xuyên kiểm tra, rà soát từng nội dung, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính của Thành phố cũng như Kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, xã, phường mình; xác định cụ thể từng nhiệm vụ, công việc được giao gắn với trách nhiệm từng cá nhân; tăng cường công tác tự kiểm tra trong nội bộ, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị, xã, phườn; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện, đặc biệt là nghiên cứu, đề xuất các thủ tục hành chính mang tính liên thông dọc, liên thông ngang, đáp ứng nhu cầu giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Thực hiện nghiêm phương châm “Sáu biết”, “Thư xin lỗi”, “Văn hóa công sở”, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân; triển khai kịp thời, đầy đủ các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác cải cách hành chính; khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được nêu ra qua công tác kiểm tra, tự kiểm tra; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc xử lý, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính và những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến thủ tục hành chính và các nhiệm vụ được giao, nhất là các phản ánh, kiến nghị qua Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc sử dụng dịch vụ công trực truyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích trước tiên là trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người thân của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà; mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính; mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện các mô hình mới, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi.

Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362