null Thành phố Hồng Ngự: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Hồng Ngự: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; nhận thức của người dân, doanh nghiệp để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Tăng cường công tác phối hợp thực hiện, chia sẻ thông tin, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, trong việc tuyên truyền kịp thời về kết quả và nhiệm vụ trọng tâm góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2023. Ngày 02/02/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự ký ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự chỉ đạo các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp bằng nhiều hình thức phù hợp với tính chất, đặc điểm và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Tăng cường sự phối hợp của các lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kịp thời về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản mới của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh.

Minh Tuyền

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362