null Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hồng Ngự năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hồng Ngự năm 2023

Ngày 01/3/2023, UBND thành phố Hồng Ngự ban hành Kế hoạch số 496/KH-UBND về thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Hồng Ngự năm 2023.

Với mục tiêu: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động các cơ quan nhà nước; từng bước xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Uỷ ban nhân dân xã, phường; cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, tạo tiền đề cho việc hình thành các cơ quan, đơn vị và địa phương điển hình, các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chuyển đổi số, góp phần cải cách hành chính, là cơ sở đánh giá thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Qua kết quả tự đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại địa phương, giúp khắc phục điểm yếu, tiếp tục phát huy điểm mạnh và thực hiện các giải pháp phù hợp, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu Chương trình chuyển đổi số của Thành phố.

Đồng thời, UBND Thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ vào nội dung Kế hoạch này triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu đã đề ra.

Minh Tuyền

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362