null Thành phố Hồng Ngự: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Hồng Ngự: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022

Trên cơ sở nội dung Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2022 và Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2030. Ngày 20/01/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự ký ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

Theo đó, để đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn, thành phố Hồng Ngự đặt ra mục tiêu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện. Thành phố Hồng Ngự cũng đề ra 08 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành và thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; cải cách thể chế hành chính, Cải cách thủ tục hành chính, Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Cải cách chế độ công vụ, Cải cách tài chính công, Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường tiến hành xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, địa phương mình và triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đề ra; bố trí đủ nhân lực, kinh phí và điều kiện bảo đảm hoàn thành những công việc được giao. Giao Trưởng phòng Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đề xuất các biện pháp cần thiết bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

Khưu Lực

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362