null Công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ký ban hành Quyết định số 1167/QĐ-UBND vào ngày 13/8/21021, công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

Theo nội dung Quyết định số 1167/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh có tổng cộng 125 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cụ thể:

- Cấp tỉnh có 75 thủ tục hành chính thuộc 09 lĩnh vực: Công chức, viên chức (01 thủ tục); Tổ chức, bộ máy (06 thủ tục); Xây dựng chính quyền địa phương (01 thủ tục); Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh (09 thủ tục); Quản lý nhà nước về hội (08 thủ tục); Thi đua, khen thưởng (09 thủ tục); Tôn giáo (35 thủ tục); Quản lý nhà nước về thanh niên (03 thủ tục); Văn thư, lưu trữ (03 thủ tục).

- Cấp huyện có 35 thủ tục hành chính thuộc 05 lĩnh vực: Công chức, viên chức (04 thủ tục); Tổ chức, bộ máy (06 thủ tục); Quản lý nhà nước về hội (09 thủ tục); Thi đua, khen thưởng (08 thủ tục); Tôn giáo (08 thủ tục).

- Cấp xã có 15 thủ tục hành chính thuộc 02 lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng (05 thủ tục); Tôn giáo (10 thủ tục).

Quyết định số 1167/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 1655/QĐ-UBND-HC ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã chỉ đạo Phòng Nội vụ, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh và niêm yết công khai theo quy định.

  Khưu Lực

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362