null Thành phố Hồng Ngự phấn đấu chỉ số cải cách hành chính mỗi năm tăng từ 3% đến 5% giai đoạn 2021 - 2030

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Hồng Ngự phấn đấu chỉ số cải cách hành chính mỗi năm tăng từ 3% đến 5% giai đoạn 2021 - 2030

Ngày 19/10, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự ban hành Quyết định số 2077/QĐ-UBND-HC, ban hành Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đó, thành phố Hồng Ngự tiếp tục xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột phá; tập trung xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện các chỉ số: Chỉ số đánh giá cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Hồng Ngự, Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước; qua đó, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồng Ngự nhanh và bền vững.

Ngoài các mục tiêu chung, thành phố Hồng Ngự cũng đặt ra mục tiêu cụ thể cho công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 là: Phấn đấu hằng năm Chỉ số đánh giá cải cách hành chính Thành phố tăng từ 3% đến 5% so với năm trước hoặc nằm trong 05 địa phương có chỉ số cao nhất Tỉnh; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Hồng Ngự; Phấn đấu Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước hằng năm trên 95%; đến năm 2025, thành phố Hồng Ngự nằm trong tốp 05 địa phương được đánh giá thực hiện chuyển đổi số tốt nhất của Tỉnh và đến năm 2030 nằm trong tốp 03 địa phương được đánh giá thực hiện chuyển đổi số tốt nhất của Tỉnh...

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030, thành phố Hồng Ngự cũng đề ra các giải pháp như: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; quan tâm bố trí đủ nguồn tài chính và nhân lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính,… đồng thời, ngoài bố trí nguồn ngân sách, Thành phố khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực từ xã hội để đảm bảo Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2030 được triển khai thực hiện hiệu quả nhất.

Khưu Lực

Xem chi tiết Quyết định 2077/QĐ-UBND-HC tại đây.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362