null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Ngày 16/01/2023, UBND thành phố Hồng Ngự ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về cải cách hành chính năm 2023. Mục tiêu của Kế hoạch là tiếp tục xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện. Trong đó gồm có các mục tiêu cụ thể như sau:

- Cải cách thể chế: Triển khai thực hiện, tận dụng hiệu quả các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp; chính sách về quản lý hành chính nhà nước và quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật.

- Cải cách thủ tục hành chính: Rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính; Nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận Một cửa Thành phố và xã, phường; Kịp thời cập nhật Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; Thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định; Phối hợp triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Cập nhật, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản của Trung ương, Tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, về phân cấp quản lý nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; Thực hiện bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương theo đúng quy định; Nâng cao chất lượng công chức cấp xã; Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Cải cách tài chính công: Tiếp tục triển khai các quy định về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính và cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

- Xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số: Tham gia thực hiện tốt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; Xây dựng, ban hành Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an ninh mạng; Thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung đầy đủ các tính năng, phân hệ Trung tâm Điều hành thông minh Thành phố - IOC; Ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng thời, UBND Thành phố đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn Thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường căn cứ vào nội dung Kế hoạch này tiến hành xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, địa phương và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra.

Minh Tuyền

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362