null Thành phố Hồng Ngự thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Hồng Ngự thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính

Ngay sau khi tiếp thu các kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự đã cụ thể hóa, xây dựng và ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hồng Ngự; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị Thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung được phân công trong kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn Thành phố, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhằm từng bước nâng cao chỉ số cải cách hành chính Thành phố.

Kịp thời phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, cách làm hay trong thực hiện cải cách hành chính; chấn chỉnh các hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính; nhân rộng các mô hình hay như: Chính quyền tiếp xúc, đối thoại với công dân; Mô hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; Mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính; Mô hình công dân không viết gắn với dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính; mô hình hỗ trợ viết hồ sơ cho công dân không thu phí của Ủy ban nhân dân phường An Thạnh; mô hình thực hiện hồ sơ mai táng phí tại nhà và mô hình người dân không viết khi đến đăng ký hộ tịch của Ủy ban nhân dân phường An Bình A; mô hình ly trà đối thoại của Ủy ban nhân dân phường An Lạc,... Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự còn chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thành phố, các xã, phường thường xuyên triển khai thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với dịch vụ hành chính công và các công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Qua khảo sát, nhìn chung người dân đánh giá cao sự phục vụ, thái độ, tác phong giao tiếp của công chức của cán bộ, công chức. Đồng thời, để khuyến khích các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đã xây dựng và ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và mô hình mới, cách làm hay trong cải cách hành chính.

                                                                          Lê Doanh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362