null Thành phố Hồng Ngự tiếp tục đẩy mạnh thực hiện PAPI

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Hồng Ngự tiếp tục đẩy mạnh thực hiện PAPI

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ số PAPI, Ngày 08/8/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngự ban hành Công văn 2349 về việc đẩy mạnh thực hiện các nội dung, tiêu chí của chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn thành phố Hồng Ngự.

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát lại các nội dung của Chỉ số PAPI năm 2021 đối với tỉnh Đồng Tháp; qua đó, xác định cụ thể những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân để xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện nhằm cải thiện thứ hạng và nâng cao các tiêu chí của chỉ số trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến Chỉ số PAPI, đặc biệt là việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chấn chỉnh và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết công việc của người dân.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ số PAPI và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đánh giá mức độ, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và cung ứng dịch vụ công; chú trọng chuyển biến từ nhận thức “Xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp” thành hành động cụ thể, thực chất trong xử lý công việc hằng ngày, gắn với việc xây dựng hình ảnh con người Đồng Tháp: “Nghĩa tình - năng động - sáng tạo”. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư bằng nhiều hình thức thích hợp, bảo đảm người dân hiểu biết và thực hiện được các quy định pháp luật liên quan đến đời sống hằng ngày, ý thức được quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia vào đời sống chính trị tại cơ sở; gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, đặc biệt là các vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp với quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân...

Chủ tịch UBND Thành phố giao Phòng Nội vụ làm đầu mối giúp UBND Thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai có hiệu quả việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh Đồng Tháp trên địa bàn thành phố Hồng Ngự; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức, công chức cấp xã bảo đảm đúng quy định về tuyển dụng; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các công việc của người dân.

Giang Sơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ
Đơn vị chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thành phố Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 0277.3563.362